حسین

نام کشوری است برایت

وزینب سرود ملی سرزمین هایی سبز

تو که پاره تن رسول الهی

باید جهانی باشی

که هیچگاه فتح نخواهد شد

جز به دست فاتح خیبر

خدا

پیامبری در چشمهای تو

مبعوث کرد

که ید بیضایش

در لب فرات درخشید

زهرا

نام خانوادگی

همه مادران است

آسمان بهشت به وسعت توست بانو

راست گفتند

بهشت زیر پای مادران است

آنجایی که در آغوش توست…

و اما قصه ی “در” قصه ی بی پایانی است

“در” می تواند نام جگر بشریت باشد

که تاابد می سوزد

این بی آبرویی را در کدام صفحه ی تاریخ بنویسیم

که صدایش گوش فلک را کر کرد

سیلی به صورت تو

سیلی بود

که مردانگی را غرق کرد

موضوعات: بدون موضوع
[سه شنبه 1397-09-06] [ 07:17:00 ب.ظ ]