ازامروز به مدت 38 روز میخواهم مطالب مهم کتاب 38 خطای رایج داستان نویسان را برایتان ارسال کنم 

نوشته ی جک.م بیکهم

ترجمه محمدعلی قربانی

1.بهانه نیاوردید: هیچگاه به خودتان اجازه ندهید که :بگویید خیلی خسته ام

به بهانه ی بعدا کار را به تعویق بیندازید

کار نکنید چون سرتان شلوغ است

منتظر الهام شدن یا حال خوش بمانید

بگویید ازفردا شروع می کنم

بدلیل منصف نبودن ویراستار،منتقد،وکیل یاهر شخص دیگری دست از کار بکشید

یا هر بهانه ای که احتمال دارد در مخیله تان بگنجد.بگذارید باهم رو راست باشیم"نویسنده باید بنویسد .بهانه آوری مال بقیه آدمهاست.

شیوه نویسنده های حرفه ای یک مدل بیشتر نیست ولی به شکل های مختلف گفته می شود:کار پیوسته ،کار شبانه روزی،کار دائم،کار کردن مثل سریش و چسبیدن به کار 

موضوعات: بدون موضوع
[چهارشنبه 1397-04-13] [ 04:56:00 ب.ظ ]